THI BẰNG LÁI XE MÁY A1 ONLINE

BỘ ĐỀ THI BẰNG LÁI XE MÁY A1

Bộ đề thi bằng lái xe máy A1 được chia thành 8 đề, mỗi đề có 20 câu, mỗi câu có từ 2 đến 4 ý để trả lời. Cho phép chọn nhiều ý trả lời đúng, tối đa là 2.

Số câu cần đạt: 16 câu trở lên.

Thời gian làm bài: 15 phút.

Lưu ý: Khi bạn trả lời đúng tất cả 8 đề thi cũng có nghĩa là bạn đã trả lời đúng và đầy đủ 150 câu hỏi tài liệu ôn tập thi bằng lái xe máy A1.

Chọn đề thi: